مجوزها و تاییدیه ها

بانک اطلاعات ساختمان دارای تاییدیه و مجوز از سازمان های مختلف دولتی و اتحادیه ها صنفی می باشد. از جمله این مراکز می توان به:

مرکز تحقیقات آمار

پارک بازاریابی ایران

وزارت راه و شهرسازی

شهرداری تهران

انجمن تحقیقات بازار

سازمان توسعه تجارت